whatsapp chat

תנאים כללים

חשוב שתקרא ותבין את התנאים וההתניות שלנו לפני שאתה מקבל אותם. הם מכילים הגבלות על היקף ההתחייבויות שלנו כלפיך והגבלות על החבות שלנו כלפיך במקרה שתספוג הפסדים כתוצאה מהשימוש בשירותינו.

תנאים כלליים לביצוע העברות כספים ולשימוש באפליקציה

 1. כללי
  1. התנאים וההתניות שלהלן, לרבות כל המסמכים אליו תנאים אלה מפנים (להלן "התנאים") מהווים הסכם משפטי מחייב בינך (להלן "המשתמש" או "אתה") לבין STB Union Ltd, חברה בעלת רישיון למתן שירות בנכסים פיננסיים על פי החוק הישראלי (להלן "החברה", "אנחנו", "שלנו") ומתייחסת לכל שימוש באפליקציה (להלן "האפליקציה"), בקשר לרכישת שירותים להעברת נכסים פיננסיים, כהגדרתם בחוק הישראלי לפיקוח על שירותים פיננסיים 2016, מיחידים או ישויות משפטיות בישראל ליחידים או לגופים משפטיים אחרים בישראל או בחו"ל (בהתאמה: "השירותים" והכספים").
  2. על ידי גישה ו/או שימוש באפליקציה זו, אתה מסכים להיות כפוף לתנאים וההתניות אלה ולמדיניות הפרטיות הקשורה (https://www.stbunion.com/privacy) שקראת במפורש והסכמת לה בנפרד.
  3. על ידי גישה ו/או שימוש באפליקציה זו, אתה מסכים להיות כפוף לתנאים ולהתניות אלה ולמדיניות הפרטיות של:
   1. Google play
   2. Apple pay
  4. אתה מאשר ומסכים כי החברה עשויה להשתמש בשירותים של ספקי שירות שהם צדדים שלישיים לצורך ביצוע השירותים וכי, במקרה כזה, תנאי השירות ומדיניות הפרטיות של אותו צד שלישי זה יחולו גם בהתאמה לפעילויות שלך ולשימוש בנתונים שלך.
  5. מטרת הבקשה היא לאפשר למשתמש להעביר כספים מישראל למקבל הנמצא בישראל או מחוצה לה (להלן "עסקה"). רשימת המדינות הספציפיות בהן ניתן לבצע את השירותים שלנו מופיעה באפליקציה ועשויה להשתנות מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה ובכפוף להוראות הרלוונטיות של החוקים החלים.
  6. לצורך תנאים והתניות אלה, "הודעה" על ידי החברה משמעה שליחת דוא"ל, הודעת SMS או הודעת דחיפה (Push) בתוך האפליקציה.
 2. רישום ונתוני משתמש
  1. על מנת להשתמש באפליקציה, עליך ליצור חשבון משתמש ("החשבון") ולמסור את פרטיך האישיים, לרבות ללא הגבלה, שם מלא, אזרחות, תאריך לידה, כתובת, מספר תעודת זהות, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני. כמו כן תתבקש לספק מסמך זיהוי רשמי הנושא תמונת פנים ברורה וכן צילום עצמי ("סלפי"). כמו כן, אנו שומרים לעצמנו את הזכות לבקש ממך להעלות עותק של תעודת הזהות שלך או כל מסמך אחר על פי בקשה על מנת לאמת את זהותך או את האותנטיות של הנתונים שסיפקת.
  2. לפני השלמת תהליך הרישום, עליך לוודא שהנתונים שסופקו מלאים ומדויקים. עליך לעדכן את הנתונים בכל עת שיידרש לפני השימוש באפליקציה כדי לשקף מידע מדויק.
  3. אתה גם נדרש לבחור שם משתמש וסיסמה כדי לגשת לחשבון שלך. עליך לוודא כי שם המשתמש והסיסמה שלך מאובטחים ולא להעביר אותם לאף אדם או ישות אחרים. עליך ליידע את החברה על כל חשד לשימוש בלתי מורשה בחשבון המשתמש שלך על ידי שליחת אימייל לכתובת support@stbunion.com או ליצור קשר בטלפון 03-9444407 ברגע שנודע לך על שימוש או החשד כאמור.
  4. השלב האחרון הינו אישור מדיניות הפרטיות שמהווה שלב מחייב לצורך השלמת תהליך הרישום. לא תוכל לסיים את יצירת חשבונך עד שתאשר במפורש את מדיניות הפרטיות שלנו.
  5. יצירת החשבון שלך כפופה לאישור שלנו לאחר שבדקנו את בקשתך בהתאם לתקנים ולנהלים הפנימיים שלנו. בדיקה כזו תימשך עד שני ימי עסקים כהגדרתם להלן. אם בקשתך תאושר, תקבל הודעה על כך וחשבונך יופעל. לאחר מכן תוכל להתחבר עם שם המשתמש והסיסמה שבחרת.
  6. בנוסף, הינך מחויב לעדכן אותנו בכל עת בו השתנו פרטיך האישיים כמפורט בסעיף ‎2.1 לעיל ו/או נוספו פרטים אישיים נוספים, דוגמת, אזרחות נוספת.
 3. מצגים ואחריות
  1. הנך מצהיר, מסכים ומתחייב בזאת לדברים הבאים בעת השימוש באפליקציה או באמצעות האפליקציה:
   1. Yלא תבצע כל שימוש שנוגד או מפר הוראה כלשהי של החוק או הרגולציה החלים, בין במישרין ובין בעקיפין, לרבות ההוראות המשפטיות בדבר איסור הלבנת הון ומימון טרור;
   2. לא תבצע כל שימוש שנועד ליצור או להשתתף בהונאה כלשהי;
   3. לא תבצע כל שימוש בלתי סביר בשירותים המוצעים באפליקציה;
   4. לא תפעיל וירוסים, סוסים טרויאניים, תולעים ו/או כל תוכנה אחרת באפליקציה;
   5. לא תשתמש בכל אמצעי על מנת לנטר או לשכפל את האפליקציה ו/או הפעילות המתבצעת באמצעות האפליקציה ו/או המידע המוצג בה;
   6. לא תשתמש באפליקציה בכל דרך העלולה לפגוע בה ו/או במערך הנתונים הבסיסיים שלה;
   7. לא תתחזה לאדם ו/או כל ישות אחרת ולא תספק נתונים כוזבים, לא מדויקים או חלקיים בעת השימוש באפליקציה, בין אם נוגעים אליך או לנמען;
   8. לא תשתמש בכל אמצעי תשלום של צד שלישי, לרבות כרטיס אשראי של צד שלישי כלשהו, בין אם בן משפחתך ובין אם לאו; כמו כן, לא תאפשר לצד שלישי כלשהו להשתמש באמצעי התשלום שלך באמצעות האפליקציה ואתה תישא באחריות הבלעדית לכל שימוש בו באמצעות האפליקציה;
   9. לא תשתמש באפליקציה ו/או תבצע פעולות באופן העלול לפגוע באפליקציה או להפוך אותה לבלתי נגישה;
   10. לא תנסה בכל דרך כלשהי להשיג גישה בלתי מורשית לאפליקציה, לתכנים או לחשבונות של משתמשים אחרים או למערכות מחשב, מסדי נתונים או רשתות המחוברות לאפליקציה ולא תעשה כל שימוש בנתונים של משתמש אחר.
  2. באמצעות השימוש באפליקציה ובאמצעות ביצוע עסקה, אתה מצהיר, מסכים ומתחייב כדלקמן:
   1. אתה בן 18 לפחות, בעל תעודה מזהה תקפה ואתה מחזיק בכשירות המשפטית המלאה שלך;
   2. אתה מבין לחלוטין ומסכים לעסקאות שאתה מבצע באמצעות האפליקציה;
   3. הכספים המשמשים לעסקה הם רכושך וקיבלת אותם כדין והם אינם קשורים, במישרין או בעקיפין, לכל פשע או עבירה על פי חוקי מדינת ישראל ו/או המדינה בה יקבל הנמען את הכספים;
   4. ביצוע העסקה על ידך אינו מהווה כשלעצמו עבירה על חוקי מדינת ישראל ו/או כל מדינה אחרת;
   5. אתה תפעל למען חשבונך בלבד ולא כמתווך, סוכן, נאמן או תפקיד דומה, של כל אדם או ישות אחרים;
   6. מסרת את כל הפרטים הדרושים על הנמען המיועד, הסכום שהועבר ואת כל הפרטים הנוגעים לביצוע העסקה ווידאת שהם שלמים ונכונים, ואתה מודע להשלכות אם פרטים אלו היו שגויים;
   7. אתה מודע ומסכים לשער החליפין והעמלה החלים כפי שהוצגו באפליקציה, ואתה מסכים לשלם את אלה עבור ביצוע העסקה, כתמורה לביצוע השירות על ידי החברה וצדדים שלישיים קשורים.
  3. ייתכן שתידרש למסור נתונים או מידע נוספים לפי שיקול דעתה של החברה בהתאם לחוק החל והמדיניות הפנימית של החברה, בעיקר על מנת לבצע את העסקה. סירובך למסור נתונים כאמור או אי מסירתם בתוך זמן סביר, יזכה את החברה לדחות את עסקה או להשעותה או לבטלה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ולא תהיה לך אפשרות להגיש תביעות כלשהן נגד החברה בהקשר זה
  4. החברה שומרת לעצמה את הזכות להשעות את פעילותך באפליקציה, להשעות כל עסקה תלויה ועומדת או לסגור את חשבונך ולסיים הסכם זה, (א) כאשר מתעורר חשד שהשתמשת באפליקציה תוך הפרה: (1) של תנאים אלה, או (2) של חקיקה או מדיניות פנימית החלה בנושא איסור הלבנת הון, או (ב) כאשר מתעורר חשד בקשר לפעילות כלשהי הקשורה למדינות או לישויות או ליחידים הרשומים תחת רשימת סנקציות רלוונטית כלשהי, או (ג) עקב המדיניות הפנימית שלנו, או (ד) אם לא סיפקת כל מסמך או מידע מבוקש שהתבקש באופן סביר על ידי החברה בהתאם למדיניות שלה. הנך מוותר בזאת על כל תביעה כנגד החברה בהקשר זה.
  5. כל אימת שהחברה תמצא לנכון לצורך יישום המדיניות הפנימית שלה, או כל אימת שהחברה תמצא שקיים חשש סביר לעסקה לא תקינה, לרבות אך לא רק בהתקיימות האירועים הנזכרים בסעיף ‎3.4 לעיל, החברה שומרת לעצמה את הזכות לעכב תחת ידיה כל סכום תלוי ועומד של כל עסקה והכל בכפוף לכל דין. הנך מוותר בזאת על כל תביעה כנגד החברה בהקשר זה.
  6. השימוש באפליקציה הינו אישי ופרטי ועל המשתמש לשמור על שם המשתמש והסיסמה שלו וכל קוד ספציפי שיונפק בגין עסקה. חל איסור מוחלט לחשוף את שם המשתמש, הסיסמה ו/או הקודים לאדם אחר, למעט החשיפה הנדרשת של הקוד הרלוונטי לנמען המיועד של עסקה, גם אם לא נעשה בו שימוש למטרות מסחריות. מובהר בזאת כי אי שמירה על הסיסמאות ו/או הקודים ו/או המכשיר ששימש לגישה לאפליקציה עלולה לגרום לגניבת זהות המשתמש ו/או לביצוע עסקאות על שמו ו/או להעברת כספים לגופים שונים, והחברה לא תהיה אחראית לכל נזק שייגרם כתוצאה מכך.
 4. ביצוע עסקאות
  1. על מנת לבצע עסקה, המשתמש יפקיד בחשבונו את כספי העסקה באחת החלופות המפורטות בסעיפים ‎4.2-‎4.4 להלן, בין אם: (1) במסירה פיזית של הכספים באחד מאתרי השותפים שלנו (לחברה שותפים וסניפים ברחבי מדינת ישראל בהם יוכל המשתמש לבצע פיזית את הפקדת כספי העסקה הרלוונטית), או (2) בהעברה בנקאית, או (3) באמצעות כרטיס אשראי. לאחר מכן, יוכל לבצע את העסקה והכל כמפורט להלן:
  2. אם המשתמש יבחר בהעברה בנקאית:
   1. המשתמש יעביר את סכום העסקה לחשבון הבנק של החברה (בנק הפועלים, חשבון 495773, סניף 634, שכתובתו שדרות רוטשילד 13, ראשון לציון) ויהיה עליו לציין את הקוד הזמני שהתקבל כאמור בסעיף ‎4.2.6 לעיל. לאחר שהכספים יתקבלו בחשבון החברה במהלך שעות הפעילות של הבנק של החברה, ובתנאי שהנמען ימלא אחר התנאים המפורטים לעיל, ובכפוף לכל דין, החברה תמשיך בביצוע ההעברה.
   2. לאחר שהכספים מתקבלים בחשבון החברה, העסקה נמצאת בתהליך ביצוע, ולא ניתן לבטלה. עם זאת, אם המשתמש מעוניין לבטל את העסקה, על המשתמש ליצור קשר בהקדם האפשרי עם המשרד הראשי. המשתמש מבין ומסכים כי האפשרויות לשינוי או ביטול של עסקה יהיו תלויות בנסיבות הספציפיות ובאפשרויות הטכניות וכן בנסיבות ובכללים החלים במיקום הנמען.
   3. לאחר שהכספים יתקבלו בחשבון החברה והחברה תשדר את פרטי ביצוע העסקה, המשתמש יקבל קוד סופי המתייחס לביצועה של אותה עסקה ספציפית.
  3. אם המשתמש בוחר בהפקדה פיזית:
   1. המשתמש יכול לגשת לכל אחד מהשותפים שלנו ואשר מזוהים עם האפליקציה, להזדהות, לציין את הקוד הזמני בפני הסוכן המקומי ולהמשיך בהפקדה של סכום כספי העסקה הנדרשים כפי שצוין באפליקציה.
   2. לאחר שהסוכן המקומי קיבל את הכספים ואישר זאת במערכת המקוונת, הוא ינפיק קבלה והמשתמש יחתום עליה פיזית וישמור על חלקו. הקבלה תישלח גם בהודעה למשתמש.
   3. לאחר מכן, המשתמש יקבל הודעה עם קוד סופי שהעסקה אושרה ועתידה להתבצע. קוד זיהוי סודי וסופי זה יועבר על ידי המשתמש רק לנמען על מנת שזה האחרון יוכל לאחזר את הכספים. על הנמען לציין את הקוד הסופי בסוכנות האיסוף. כאשר העסקה לא מבוצעת בהעברה בנקאית, המשתמש יראה באפליקציה את המקומות בהם יכול הנמען לאחזר את הכספים באופן פיזי ובאחריותו הבלעדית למסור רשימה כזו לנמען.
   4. לאחר הפקדת הכספים בידי השותף המקומי, העסקה תהיה בתהליכי ביצוע, לפיכך, כל שינוי או ביטול מעוררים מורכבות עבור החברה. על המשתמש ליצור קשר בהקדם האפשרי עם המשרד הראשי. המשתמש מבין ומסכים כי האפשרויות לשינוי או ביטול של עסקה יהיו תלויות בנסיבות הספציפיות ובאפשרויות הטכניות וכן בנסיבות ובכללים החלים במיקום הנמען.
  4. אם המשתמש בוחר בתשלום בכרטיס אשראי:
   1. לאחר הזנת פרטי העסקה, המשתמש יכול לבחור את שיטת התשלום בכרטיס האשראי. במקרה כזה, המשתמש לא ימתין להודעה ולקוד הזמני ויוכל לבחור באפליקציה את התכונה "תשלום בכרטיס אשראי" כפי שהיא מופיעה באפליקציה.
   2. לאחר מכן, המשתמש יופנה לדף תשלום באפליקציה, המופעל על ידי ספק שירות צד שלישי המספק את שירותי הסליקה לחברה. המשתמש יתבקש להזין את פרטי כרטיס האשראי האישי שלו על מנת להמשיך בביצוע העסקה. ביצוע התשלום בכרטיס האשראי מאובטח תחת [מערכת PCI-DSS]. המשתמש לא ישתמש בכרטיס האשראי של כל אדם ו/או גוף אחר. החברה מסירה כל אחריות כלפי בעל כרטיס אשראי אשר היה בשימוש באמצעות האפליקציה על ידי משתמש שאינו בעל כרטיס האשראי. המשתמש אחראי באופן בלעדי כלפי בעל כרטיס האשראי לכל שימוש שייעשה בכרטיס האשראי שלו.
   3. המשתמש יישאל אם הוא מעוניין שפרטי כרטיס האשראי שלו יירשמו ויאוחסנו, בשיטת הצפנה, על ידי ספק השירות של צד שלישי לצורך עסקאות עתידיות. האישור מתבצע על ידי סימון התיבה הרלוונטית. אין באפליקציה כדי לכפות על המשתמש את רישום פרטי כרטיס האשראי והוא רשאי לחזור בו מהסכמתו בכל עת שיבצע עסקה. החברה מדגישה כי אין לה גישה כלשהי לפרטי כרטיס האשראי של המשתמש אשר יישמרו ויוצפנו על ידי שותף הסליקה של החברה.
   4. העסקה תתבצע לאחר שהגופים הבנקאיים הרלוונטיים אישרו את אישורי ההעברה וביצעו אימותי ציות. לאחר מכן המשתמש יקבל קוד סופי המתייחס לביצוע העסקה.
   5. לאחר שהמשתמש שלח את הוראת התשלום בכרטיס האשראי, העסקה נמצאת בתהליך ביצוע, ולא ניתן לבטלה. עם זאת, במידה והמשתמש ירצה לבטל את העסקה, על המשתמש לפנות בהקדם האפשרי למשרד הראשי לקבלת מידע נוסף.
  5. אישור העסקה
   1. המשתמש יתחבר לחשבון שלו, יזין את המדינה בה נמצא הנמען ויקבע את סכום הכספים שברצונו להעביר או את הסכום שהוא רוצה שהנמען המיועד יקבל. המשתמש יכול לבחור את מטבע הכספים שברצונו להעביר, בין אם בשקלים ישראליים, בדולרים או באירו. המשתמש יכול גם לבחור את המטבע שבו יקבל הנמען את הכספים, אם הם זמינים ובתנאי שהשותף המקומי של החברה יוכל לקבל או לספק אותם, ובכפוף לשער החליפין הרלוונטי. במקרה כזה, המשתמש יודע על שער החליפין הרלוונטי.
   2. עם הזנת מידע זה, המשתמש יראה באפליקציה הצעת מחיר של הסכום שיופקד באחד מסניפינו ("הצעת המחיר"). הצעת המחיר תישאר בתוקף למשך שלוש (3) שעות במסגרת שעות העבודה של אותו יום עסקים, אלא אם כן יחולו שינויים חריגים בשערי החליפין בשוק שיסתכמו בשינוי של יותר מ-2% (שני אחוזים) מהשער ששימש להצעת המחיר. במקרה כזה החברה אינה מחוייבת להבטיח את הצעת המחיר ולמשתמש לא תהיה כל טענה כלפי החברה. לאחר חלוף שלוש השעות האמורות, הצעת המחיר לא תהיה בתוקף והמשתמש יצטרך להזין מחדש את כל המידע והפרטים של העסקה המיועדת. לצורך הבהרה, יום עסקים פירושו כל יום שבו פתוחה מערכת הבנקאות הישראלית, מיום ראשון עד שישי, למעט חגים לאומיים או בנקאיים, ושעות הפעילות יהיו בימים ראשון עד חמישי 8:00 עד 18:00 וכן בימי שישי, או ימים לפני חגים לאומיים, 8:00 עד 13:00.
   3. יחד עם הצעת המחיר, המשתמש יקבל מידע על שער החליפין והעמלה החלה כאשר הסכום עשוי להשתנות בהתאם ליעד העברת הכספים, אופן ההעברה, השותפים המקומיים של החברה והסכום המועבר. המשתמש מסכים ומבין כי לאחר שהסכים לכך, לא תהיה לו כל טענה בקשר עם העמלה ושאו השער האמורים.
   4. המשתמש ימלא את פרטי הנמען המיועד לכל עסקה, תוך ציון זהות ומיקומו של הנמען, מספר מזהה (תעודת זהות או דרכון) אם יתבקש, מדינת היעד, כתובת, מספר טלפון, פרטי בנק אם העסקה תתבצע באמצעות העברה בנקאית, או פרטי כרטיס אשראי אם העסקה תתבצע באמצעות זיכוי כרטיס האשראי של הנמען כל אימת שאפשרות זו זמינה, וכל פרט אחר נדרש בהתאם למדיניות החברה. על המשתמש יהיה לציין את מקור הכספים שיועברו ואת הקשר בינו לבין הנמען. שדות אלו הם חובה.
   5. לאחר מילוי כל הפרטים על ידי המשתמש, החברה תעבד את המידע ותמשיך בתהליך האימות עבור העסקה. אם העסקה תידחה, המשתמש יקבל הודעה המציינת את כי העסקה נדחתה. החברה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי לפרט או לסרב לפרט את עילות הדחייה.
   6. אם העסקה תאושר, המשתמש יקבל הודעה עם קוד זמני. חלון ההזדמנויות לתוקף הצעת המחיר מתחיל בקבלת קוד זמני זה.
  6. ממועד ביצוע העסקה ועד קבלת הכספים ביעד בפועל אפשר ויחלפו עד 3 (שלושה) ימי עסקים.
  7. החברה רשאית להגביל, לפי שיקול דעתה הבלעדי, את גודל העסקאות, את כמות העסקאות ו/או את סוג העסקאות שהמשתמש יבצע, לרבות ביחס למדינות היעד, זהות מקבלי הכספים וכו'.
  8. האפליקציה מאפשרת למשתמש לבדוק את היסטוריית חשבונו ועסקאות קודמות, בין אם בוצעו, ממתינים לביצוע, הושעו או בוטלו.
  9. אף לו אחד מתנאים אלה לא יתפרש כחובה של החברה לקבל כל עסקה לפני שהיא נבדקה בהתאם למדיניות הפנימית של החברה או לקבל כספים כלשהם מהמשתמש. החברה שומרת לעצמה את הזכות, בכל עת ולפי שיקול דעת בלעדי, לדחות את העסקה. למשתמש לא תהיה כל טענה כלפי החברה בעניין זה. בכל מקרה של אי השלמת עסקה עקב פרטים שגויים שנמסרו על ידי המשתמש, הליך בירור שיתבצע יהיה כרוך בעמלה בהתאם לתעריפון ויימשך עד 90 ימים.
 5. מניעת הונאות ומעילות
  1. החברה ופעילותה כפופות, בין היתר, לחובה למנוע הונאות ומעילות בהתאם להוראות הדין הישראלי ולהוראות הדין הזר להן היא כפופה מכוח הסכמים עם צדדים שלישיים ואופן פעולתם.
  2. על המשתמש לפעול למניעת האפשרות לקחת חלק בתוכנית הונאה, או ליפול קורבן להונאה, ולפני ביצוע עסקה, מומלץ למשתמש לוודא את כל הפרטים הקשורים לכך, לרבות: זהות הנמען, מטרת העברה, השימוש בכספים והנסיבות הסובבות עסקה זו.
  3. החברה וצדדים שלישיים המעורבים בעסקה לא יישאו בכל אחריות שהיא אם המשתמש יבחר להתעלם מכל אזהרה מפני הונאה ובכל זאת יעביר כספים למרות קיומם של חשדות.
 6. אי ניכוי מס במקור 
  1. המשתמש מצהיר ומתחייב כי סכום ההעברה אינו כפוף לניכוי מס במקור בהתאם לפטורים הקבועים בחוק ולפיכך מאשר בזאת כי החברה לא תנכה מס במקור על הסכום נשוא העסקה.
  2. כמו כן, המשתמש מצהיר ומתחייב כי העסקה אינה מהווה הכנסה שהרוויח הנמען.
 7. שינויים באפליקציה
  1. למשתמש לא תהיה כל טענה, דרישה ו/או תביעה ביחס לשינויי מדינות הנמענים או בקשר לשיבושים, קשיים ו/או תקלות שיתרחשו במהלך ו/או כתוצאה מביצוע שינויים כאמור.
  2. למעט כנדרש על פי הדין הישראלי, החברה אינה מתחייבת לשמור גיבויים לבקשה ו/או מידע המתפרסם באפליקציה, אם קיים, והיא רשאית למחוק נתונים מהאפליקציה ללא מתן הודעה מוקדמת או קבלת הסכמת המשתמש.
 8. קניין רוחני
  1. כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות יוצרים, פטנטים, זכויות במסד הנתונים, עיצובים, סימני מסחר, בין אם הם רשומים ובין אם לאו, האפליקציה ושמה, התוכנה, העיצובים, התמונות, האיורים, הצלילים וכל שאר התוכן, לרבות אופן הצגתם ("התוכן") הינם בבעלות החברה או השותפים הקשורים לה, או צדדים שלישיים לפי העניין, ויישארו בבעלות החברה או בבעלותם. לא יעשה בתוכן כל שימוש למעט על פי המותר באפליקציה ולפי תנאים והתניות אלה.
  2. העתקה, הפצה מחדש, שידור, פרסום, הצגה בפומבי, מסירה לצדדים שלישיים, יצירת עבודה נגזרת, אחסון חלק או כל תוכן האפליקציה בכל דרך שהיא (זמנית או קבועה), או עשיית כל שימוש מסחרי או לא מסחרי בתוכן אסורה בהחלט, ואין לבצע בו שינויים, ובלבד לצורך הצגת חשבונו האישי של המשתמש באפליקציה והעתקת היסטוריית העסקאות הרלוונטית למשתמש.
  3. הזנת מידע של משתמש באפליקציה, באמצעות האפליקציה או בכל דרך אחרת הקשורה לאפליקציה, מהווה הצהרה ואישור של המשתמש כי הוא הבעלים של כל הזכויות הקנייניות הנדרשות לצורך תהליך מסירת המידע וכי לא חלות כל הגבלות משפטיות ו/או אחרות על הליך זה ו/או על מתן רשות לשימוש בו על ידי החברה ו/או מי מטעמה ו/או צד שלישי.
 9. אחריות ושיפוי
  1. השימוש באפליקציה מוצע למשתמש "כמו שהוא" (As Is) והשימוש באפליקציה הינו באחריותו הבלעדית של המשתמש.
  2. מאחר שביצוע עסקה תלוי בצדדים שלישיים ובמערכות מחשב וכפוף להוראות החוקים הרלוונטיים החלים, לרבות החוק הישראלי, ייתכן שלא תתבצע עסקה או יתכן עיכוב בביצוע העסקה. החברה לא תישא באחריות לכל נזק ישיר או עקיף שייגרם למשתמש או לצד שלישי כתוצאה מאי ביצוע העסקה או עקב עיכוב בביצועה.
  3. בכל מקרה, אחריות החברה תוגבל לגובה העמלה שנגבתה מהמשתמש במהלך 12 החודשים שקדמו לאירוע בו תימצא החברה אחראית.
  4. החברה, החברות הקשורות בה וכל מי מטעמן, לרבות עובדיהם, מנהליהם, יועציהם, נציגיהם, קבלני המשנה, הסוכנים, בעלי מניות וספקים, לא יהיו אחראים, בכל דרך שהיא ובנסיבות כלשהן, לכל נזק שהוא, בין במישרין ובין בעקיפין, שייגרם למשתמש ו/או לצד שלישי עקב השימוש באפליקציה, אם בכלל, ביצוע עסקה עקב הסתמכות על כל מידע ספציפי ו/או כל שירות, חומר, מוצר, תוכנה וכל פרסום אחר הכלול בה.
  5. המשתמש מתחייב בזאת לשפות את החברה, החברות הקשורות בה ו/או מי מטעמן, לרבות עובדיהם, מנהליהם, יועציהם, נציגיהם, קבלני המשנה, הסוכנים, בעלי המניות והספקים בגין כל נזק (לרבות נזק ישיר, עקיף, תוצאתי, מקרי ו/או מיוחד, לרבות פגיעה במוניטין), אובדן (לרבות אובדן הכנסה, אובדן מידע או נתונים), הפסדים, תשלומים או הוצאות שייגרמו להם, לרבות שכר טרחת עורך דין והוצאות משפטיות, עקב כל דרישה, תביעה ו/או תביעה שתטופל ו/או תוגש בקשר או נגדם על ידי צד שלישי כלשהו, עקב כל פעולה או כישלון של המשתמש המהווה הפרה של התנאים ו/או הוראות כל דין החל.
  6. החברה רשאית לקזז ישירות את העמלה המגיעה לה מסכום העסקה וכן כל עמלה החלה, לרבות בגין שער החליפין. החברה תהיה רשאית לקזז כל סכום המגיע למשתמש מהכספים הזמינים בחשבון המשתמש. אי עשיית כן מצד החברה לא יהווה ויתור על תביעתה. בפרט, ביצוע עסקה על ידי החברה גם אם הכספים לא היו מספיקים לכיסוי סכום העסקה ו/או העמלה המגיעה לחברה לא יהווה ויתור מצד החברה על יתרת סכום העסקה והעמלה.
  7. החברה אינה נושאת באחריות ולא תישא באחריות לכל תוכן מאיים, משמיץ, מגונה, פוגעני או בלתי חוקי ו/או להתנהגות של כל גורם אחר, או לכל הפרת זכות של ישות אחרת, לרבות זכויות קניין רוחני, והחברה לא תישא באחריות לכל תוכן שנשלח דרך האפליקציה ו/או פורסם באפליקציה על ידי צד שלישי כלשהו.
  8. החברה אינה נושאת באחריות לנכונות המידע ו/או הפרסומות ו/או המידע המסחרי המתפרסם באפליקציה ו/או לאיכותו ו/או תוקפו ו/או שלמותו ו/או דיוקו ו/או התאמתו לכל מטרה שהיא, והחברה לא תישא באחריות, בשום נסיבות שהן, לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר שייגרם למשתמש כתוצאה משימוש באפליקציה, בהסתמך על מידע הכלול בה או באפליקציות חיצוניות.
 10. המשכיות השירותים וביצוע שינויים
  1. החברה אינה מתחייבת כי האפליקציה ו/או השירותים המוצעים באמצעות האפליקציה יפעלו ברציפות ללא הפרעות, שיבושים ו/או תקלות.
  2. החברה רשאית להפסיק, לבטל או לשנות חלק מהשירותים או את כולם, ולהפסיק את הפעלת חלק מהאפליקציה או את כולה, בכל עת, ללא מתן הודעה מוקדמת ולפי שיקול דעתה הבלעדי.
  3. החברה שומרת לעצמה את הזכות להשעות ו/או לבטל את רישום המשתמש ו/או להשעות את חשבונו, ללא מתן הודעה מוקדמת וללא החובה למסור את הסיבות להשעיה ו/או ביטול כאמור.
  4. החברה רשאית לבצע כל שינוי בתכנים, במידע ובשירותים המוצעים באפליקציה, בכל עת, ללא מתן הודעה מוקדמת ולפי שיקול דעתה הבלעדי. אם השירות יופסק, החברה לא תישא באחריות לכל נזק שייגרם למשתמש או לצד שלישי כלשהו.
 11. סיום והשעיה
  1. המשתמש רשאי לסגור את חשבונו ובכך לסיים את ההתקשרות נשוא פרק א. זה עם החברה על ידי מתן הודעה מוקדמת של 7 ימים בדוא"ל בכתובת הבאה support@stbunion.com. סיום ההסכם לא ישפיע על עסקאות עומדות ותלויות שעדיין יהיו כפופות לתנאים אלה.
  2. החברה תהיה רשאית לסיים את ההתקשרות נשוא פרק זה וכפועל יוצא מכך לסגור את חשבונו של המשתמש לאלתר, ואף ללא הודעה מוקדמת וללא סיבה אם הנסיבות מחייבות זאת לפי שיקול דעתה של החברה. עם זאת, החברה תעשה מאמץ להודיע למשתמש על כך בהקדם האפשרי.
  3. על אף האמור לעיל, החברה שומרת לעצמה את הזכות על פי שיקול דעתה הבלעדי להשעות או לסגור את חשבון המשתמש אם יפר תנאים אלה. במקרה כזה, החברה שומרת לעצמה את הזכות להטיל על המשתמש את כל העלויות שהחברה עשויה לשאת בהן כתוצאה מההפרה האמורה, לרבות ובעיקר כל התביעות והנזקים הנטענים על ידי צדדים שלישיים, וכל העלויות המשפטיות.
  4. המשתמש מוותר בזאת על כל טענה כלפי החברה בגין השעיית החשבון או סגירתו, בין אם הייתה עילה ובין אם לאו, ומוותר על כל טענה בגין אחריותו באשר לעלויות שנשאה החברה וחובתו לשפות את החברה במקרה של הפרה כאמור.
 12. המחאה
  1. החברה שומרת לעצמה את הזכות להעביר או להמחות את זכויותיה ו/או חובותיה כולן או מקצתן במסגרת האפליקציה כלפי המשתמש לכל צד שלישי בכל עת וללא הסכמתו מראש. המשתמש אינו רשאי להעביר את זכויותיו או חובותיו לכל צד שלישי אחר.
 13. שונות
  1. החברה רשאית לשנות הוראות פרק זה בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה מוקדמת. המשתמש יקבל הודעה באמצעות האפליקציה לגבי השינויים, אך בכל מקרה, הנוסח המחייב של תנאים והתניות אלו הוא הנוסח המתפרסם באפליקציה במועד הרלוונטי לשימוש בה.
  2. אם בית משפט ו/או רשות מוסמכת אחרת יקבעו שאחד מהוראות פרק זה אינו חוקי או אינו תקף, תנאי זה יותאם בהתאם לדרישת החוק באופן שישמור על מטרתו ומשמעותו המקורית, והביטול ו/או שינוי של תנאי זה לא יפגע, יגרע או ישנה את התנאים האחרים.
  3. תנאים אלה כפופים לחוק הישראלי, למעט כללים הסותרים את הדין, ולבתי המשפט בתל אביב-יפו תהיה סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל מחלוקת הנוגעת לאפליקציה זו, השימוש בה או הנובעת ממנה.
 14. יצירת קשר ושאילתות
  1. המשתמש רשאי ליצור קשר עם החברה בשאלות בנוגע לתנאים אלה על ידי שליחת דואר אלקטרוני אל support@stbunion.com.

תנאים כלליים להסכם להנפקת כרטיס נטען

 1. הגדרות:
  1. למונחים שיופיעו בפרק ב. זה תהיה המשמעות שלהלן:
  2. "אמצעי תשלום" - כהגדרתו בחוק שירותי תשלום.
  3. "הארגון הבינלאומי" - ארגון כרטיסי האשראי הבינלאומי אשר העניק את רישיון ההנפקה לחברה.
  4. "בית עסק" - כל גורם המאפשר ביצוע עסקה באמצעות הכרטיס.
  5. "בקשה" - הבקשה לקבלת הכרטיס ו/או כל מסמך אחר הנחתם פיזית או באופן מקוון
  6. על-ידי הלקוח בעת הזמנת הכרטיס ו/או מסירתו, אשר מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה.
  7. "דף ריכוז החיובים" - הודעה שתימסר ללקוח באופן ובתדירות בהתאם להוראות הסכם זה ועל פי הוראות הדין, ובה בין היתר פירוט חיובים ועסקאות שנקלטו אצל החברה בקשר לשימוש בכרטיס.
  8. "ההסכם" - הבקשה, פרק ב. זה ו/או הנספחים לבקשה.
  9. "חוק שירותי תשלום" – חוק שירותי תשלום, התשע"ט-2019, כפי שיהיה מעת לעת והתקנות שהותקנו ו/או יותקנו מכוחו.
  10. "יום עסקים" – כל יום, למעט הימים שנקבעו על-ידי המפקח על הבנקים כימים שאינם ימי עסקים בנקאיים והם: יום שבת, ימי שבתון, שני ימי ראש השנה, ערב יום כיפור ויום כיפור, ראשון ושמיני עצרת של סוכות, פורים, ראשון ושביעי של פסח, יום העצמאות, חג השבועות ותשעה באב, וכן למעט כל יום אחר שייקבע על-ידי המפקח על הבנקים או על פי כל דין, כיום שאינו יום עסקים בנקאי.
  11. "הכרטיס" - כל אמצעי תשלום המונפק על-ידי החברה מעת לעת על פי הסכם זה.
  12. "הלקוח" - מי שהכרטיס הונפק לבקשתו, כמפורט בבקשה.
  13. "מוצרים" - מוצרים (נכסים או זכויות) ו/או שירותים ו/או כספים.
  14. "החברה" – ש.ט.ב יוניון בע"מ.
  15. "סולק" - הגוף עימו קשור בית העסק בהסכם לסליקת עסקאות המבוצעות בבית העסק באמצעות הכרטיס.
  16. "עסקה" - רכישת מוצרים על-ידי לקוח מאת בית עסק או ביצוע תשלומים אחרים לבית עסק, כנגד חיוב כרטיס.
  17. "עסקה במטבע חוץ" - כל עסקה במטבע חוץ, לרבות משיכת מזומן במטבע חוץ בארץ ובחו"ל, וכן עסקה באמצעות האינטרנט המועברת לחברה מחו"ל.
  18. "רכיב חיוני בכרטיס" - הכרטיס עצמו (כולל שבב המחשב - צ'יפ] – רכיב EMV המותקן בכרטיס, וכל אחד מבין הפרטים המופיעים ו/או המוטבעים על הכרטיס (כולל מספר הכרטיס, תוקף הכרטיס וקוד ה- CVV המופיע בחלקו האחורי של הכרטיס), המספר הסודי ו/או הצופן, ו/או כל רכיב אחר ו/או צירוף רכיבים (הכוללים ביניהם את פרטי מחזיק הכרטיס), ו/או צירוף רכיבים כאמור בכרטיס, הייחודיים לכרטיס, אשר בעל הגישה אליו ו/או אליהם, יכול לתת באמצעותם הוראת תשלום. בשימוש בארנקים דיגיטאליים, הרכיב החיוני יכלול גם את המכשיר בו מותקן הארנק הדיגיטאלי, וכן את קוד הזיהוי של המכשיר בו מותקן הארנק הדיגיטאלי, קוד ההפעלה של מכשיר כאמור ו/או קוד ההפעלה של הארנק הדיגיטאלי.
  19. "תעריפון" - תעריפון החברה כפי שיהיה מעת לעת.
 2. כללי:
  1. כותרות הסעיפים נכתבו לצורך הנוחות בלבד ואין להשתמש בהן לצורך פרשנות הסכם זה.
  2. לשון זכר כוללת לשון נקבה, ולהיפך.
  3. לשון יחיד כוללת לשון רבים, ולהיפך.
  4. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הסכם זה ימשיך לחול גם אם בוטל וגם אם הובא לקיצו הסכם זה וזאת לגבי כרטיסים שלגביהם לא בוטל ההסכם האמור, כל עוד כרטיסים אלה יהיו בתוקף ו/או כל עוד קיימים ללקוח ו/או לחברה זכויות ו/או חובות בקשר אליהם.
  5. בכל מקרה של סתירה ו/או אי-התאמה בין הוראות הסכם זה לבין הוראות הבקשה, יגברו הוראות הבקשה, אלא אם נאמר במפורש אחרת, או אם מדובר בסתירה ו/או אי-התאמה המופיעים בנספח כלשהו להסכם זה, ואשר מועד חתימתם מאוחר למועד החתימה על הבקשה.
  6. הסכם זה והשינויים שיחולו בו מעת לעת יהיו זמינים לעיונו של הלקוח בכל עת ולתקופה שלא תפחת מ-7 שנים לאחר תום תקופת ההסכם באמצעות פנייה למוקד שירות הלקוחות של החברה.
 3. הכרטיס-תוקף:
  1. הכרטיס תקף עד למועד שצוין עליו או עד לביטולו. החברה תהא רשאית להנפיק ללקוח מעת לעת כרטיס שיחליף כל כרטיס שחלפה תקופת תוקפו, וזאת בסמוך למועד בו יפוג תוקף הכרטיס הרלוונטי שבידיו, ללא צורך בבקשות נוספות מאת הלקוח או כרטיסים חלופיים במקרים שונים, עליהם יחולו הוראות הסכם זה, בלא צורך בחתימה מחדש על הסכם זה. הוראות הסכם זה תחולנה גם לגבי כרטיס שפג תוקפו, כל עוד לא נפרעו כל חיובי הלקוח על-פי הסכם זה בגין אותו כרטיס.
 4. ההסכם והכרטיס - ביטול וחסימה:
  1. כל צד רשאי להביא הסכם זה לקיצו ו/או לבטל כל כרטיס שהונפק מכוחו על ידי מתן הודעה לצד השני. בוטל הכרטיס/ההסכם על ידי הלקוח - ייכנס הביטול לתוקפו תוך יום עסקים אחד. בוטל ההסכם על ידי החברה - ייכנס הביטול לתוקף תוך 45 ימים אלא אם יתקיימו נסיבות חריגות המצדיקות ביטול מיידי, לרבות אלה מהפורטות בהסכם זה להלן. עם הביטול הלקוח לא יהא רשאי לעשות שימוש נוסף בכרטיס.
  2. מבלי לגרוע מכלליות האמור:
   1. הלקוח רשאי, בכל עת, לבקש מהחברה להשעות את השימוש בכרטיס לתקופה שיבקש אשר לא תעלה על 14 ימים או לתקופה ארוכה יותר אשר תהיה נהוגה אצל החברה באותו המועד.
   2. לחברה תהא הזכות לחסום ו/או להשעות את אפשרות השימוש בכרטיס, בהתאם לשיקול דעתה ומטעמים סבירים, לרבות, אם נתקיים חשש לפגיעה באבטחת הכרטיס, חשש לשימוש לרעה בכרטיס או מרמה, ו/או חשש ממשי שהלקוח לא יוכל לפרוע את התחייבויותיו בהתאם להסכם זה. החברה תודיע ללקוח בדבר החסימה או ההשעיה כאמור לפני ביצועה ותפרט בהודעתה את הטעמים לכך, אלא אם כן הודעה כאמור עלולה לסכל את המטרה שלשמה בוצעה החסימה ו/או ההשעיה, ובלבד שהודעה כאמור תימסר ללקוח בהקדם האפשרי לאחר מכן.
 5. ביצוע עסקאות ופעולות בכרטיס
  1. הכרטיס נועד לשמש אמצעי לרכישת מוצרים בשקלים ו/או במטבע חוץ ו/או משיכת מזומן ממכשירים ממוכנים ("כספומטים") עד לגובה הסכום הטעון בו בבתי עסק המאפשרים ביצוע עסקה באמצעות הכרטיס.
  2. לא ניתן יהיה לבצע עסקאות באמצעות הכרטיס בענפים בהם בית העסק מבקש אישור עסקה טרם ביצוע העסקה בסכום מסוים הנקבע על ידי בית העסק.
  3. הכרטיס ניתן לטעינה חוזרת מעת לעת. הסכום המרבי שניתן לטעון בכרטיס, באופן חד פעמי או במצטבר במהלך תקופה מסוימת והסכום המרבי שיכול להיות צבור בכרטיס מפורטים בבקשה וניתנים לשינוי בהתאם להנחיות שעליהן תודיע החברה מעת לעת.
  4. האופנים באמצעותם ניתן לטעון את הכרטיס מפורטים בבקשה וניתנים לשינוי בהתאם להנחיות שעליהן תודיע החברה מעת לעת.
  5. הכרטיס ניתן לטעינה במטבעות שקל חדש, דולר ארה"ב ואירו וכל מטבע נוסף עליו תודיע החברה.
  6. לא ניתן לבצע באמצעות הכרטיס עסקאות בתשלומים ו/או בתשלום נדחה ו/או בהרשאות לחיוב כרטיס (הוראות קבע).
  7. לא ניתן לבטל עסקה ו/או חלק מעסקה שהתבצעה באמצעות הכרטיס.
  8. על החברה לא תחול אחריות בקשר לאי-אספקתם, כמותם, טיבם או איכותם של המוצרים שנרכשו באמצעות הכרטיס או במקרה בו בית עסק יסרב לכבד את הכרטיס או יתנה את כיבודו בתנאים כלשהם.
  9. בביצוע עסקאות באמצעות הכרטיס יקיש הלקוח קוד סודי (ככל שנדרש) במכשיר נקודת המכירה.
  10. לחברה תהיה הזכות לדרוש מהלקוח, בעסקאות במסמך חסר (כהגדרתן בחוק שירותי תשלום), למסור פרטים מסוימים ובכלל זה קוד זיהוי, כתנאי ליכולתו של הלקוח לבצע את העסקה באמצעות הכרטיס.
  11. הלקוח יוכל לעיין בדף ריכוז החיובים באמצעים שיועמדו לאפשרותו על ידי החברה.
  12. הלקוח מתחייב לבדוק את דף ריכוז החיובים ולהודיע לחברה על השגותיו, אם תהיינה, בהקדם האפשרי.
  13. הלקוח מתחייב לעשות שימוש בכרטיס בהתאם להוראות הדין בלבד. אין באמור לעיל כדי להטיל חובה על החברה לבדוק חוקיות עסקאות אותן מבצע הלקוח או שלא לאשר עסקה כזו.
  14. בכל מקרה בו מועד פירעון כלשהו על פי הסכם זה, יחול ביום שאינו יום עסקים, יידחה מועד החיוב או מועד הפירעון (לפי העניין) ליום העסקים הראשון שלאחר מועד הפירעון (לפי העניין) המקורי.
  15. העברות כספים מהכרטיס לצדדים שלישיים יחשבו כ"עסקה" לצורך הסכם זה, יוכלו להתבצע אך ורק בסניפי או באמצעות מערכות החברה, כשהחברה, במקרה זה, תהווה את "בית העסק".
  16. הלקוח יהא רשאי להמיר כספים במסגרת הכרטיס בין המטבעות שקל חדש, דולר ארה"ב ואירו, ועל המרות אלו יחולו שערי ההמרה של החברה והתעריפון של החברה.
 6. ארנקים דיגיטליים
  1. החברה רשאית לאפשר ללקוח, מעת לעת, לבצע עסקאות באמצעות שימוש בכרטיס במסגרת אפליקציות ארנק דיגיטאלי (להלן: "ארנק דיגיטאלי"). סוגי הארנקים הדיגיטאליים המאפשרים תשלום באמצעות שימוש בכרטיס וסוגי הכרטיסים, יקבעו ע"י החברה מעת לעת (להלן: "ארנק דיגיטאלי מאושר" ו"כרטיס מאושר"). החברה תהיה רשאית להגביל את השימוש בכרטיס במסגרת ארנק דיגיטאלי, באופן זמני או קבוע, בסכום ו/או בסוג העסקאות, וכן לעניין סוגי המכשירים בהם יותקן ארנק דיגיטאלי מאושר, ו/או בכל דרך אחרת.
  2. הוראות סעיף ‎6 זה יחולו אם מחזיק הכרטיס בחר להוסיף כרטיס מאושר לארנק דיגיטאלי מאושר. על השימוש בכרטיס מאושר באמצעות ארנק דיגיטאלי מאושר יחולו תנאי הסכם זה. עצם ההוספה של כרטיס מאושר לארנק דיגיטאלי מאושר אינה מהווה הנפקה של אמצעי תשלום חדש.
  3. השימוש בארנק דיגיטאלי מאושר עשוי להיות כפוף להסכמים בין הלקוח ובין צדדים שלישיים המפעילים את הארנק הדיגיטאלי ו/או נותנים שירותים בקשר אליו (להלן: "הסכמי הארנק"), והלקוח מתחייב לפעול בהתאם להסכמי הארנק. אלא אם נקבע אחרת, ארנק דיגיטאלי מאושר אינו ארנק של החברה, ואינו מופעל על ידי החברה ו/או על ידי מי מטעמה. החברה לא תישא באחריות כלשהי למעשה ו/או מחדל של צדדים שלישיים כאמור.
  4. הלקוח, ורק הוא, רשאי להוסיף כרטיס מאושר לארנק דיגיטאלי מאושר. השימוש בכרטיס מאושר באמצעות ארנק דיגיטאלי מאושר כפוף לכך שהמכשיר בו הותקן ארנק כאמור משמש באופן בלעדי רק את הלקוח. בהוספת כרטיס מאושר לארנק דיגיטאלי מאושר הלקוח מתיר את השימוש בכרטיס במסגרת הארנק הדיגיטאלי כאמור. הוספת כרטיס מאושר לארנק דיגיטאלי מאושר מותנית בכך שהמכשיר בו הותקן הארנק הדיגיטאלי המאושר מאפשר קביעת אמצעי נעילה המגן על השימוש במכשיר מפני צד שלישי שאינו הלקוח, ואפשרות זו הופעלה ע"י הלקוח.
  5. ביצוע עסקאות באמצעות שימוש בכרטיס מאושר בארנק דיגיטאלי מאושר עשוי להיות כפוף לאימות זהות מחזיק הכרטיס באמצעות פרטי אימות. אישור עסקה בארנק דיגיטאלי מאושר משמעו אישור השימוש בכרטיס המאושר. מבלי לגרוע מכלליות האמור בהסכם זה, במקרה של ביטול, סיום תוקפו, או הקפאתו של כרטיס מאושר שהוסף לארנק דיגיטאלי מאושר, אזי מאותה עת לא יהיה ניתן להשתמש בכרטיס בארנק כאמור.
  6. שימוש בכרטיס מאושר בארנק דיגיטאלי מאושר כפוף לתקינותו של המכשיר בו הותקן ארנק כאמור ולתקינותם של אמצעי התקשורת של המכשיר והחברה לא תישא באחריות כלשהי כתוצאה מאי-תקינות המכשיר של מחזיק הכרטיס ו/או תקינות אמצעי התקשורת של המכשיר.
  7. השימוש בכרטיס מאושר במסגרת ארנק דיגיטאלי מאושר כרוך בהימצאותם של אמצעים טכנולוגיים מתאימים בבית העסק והחברה לא תהא אחראית במקרה שהשימוש בכרטיס מאושר באמצעות ארנק דיגיטלי מאושר לא יתאפשר מחמת היעדר הימצאותם של אמצעים טכנולוגיים כאמור בבית העסק ו/או מחמת תקלה באמצעים אלו.
  8. פירוט העסקאות שבוצעו באמצעות שימוש בכרטיס מאושר בארנק דיגיטאלי מאושר עשוי להיות מוצג בארנק הדיגיטאלי. פירוט זה אינו נעשה ע"י החברה ו/או מי מטעמה.
  9. אבדן או גניבה של המכשיר בו הותקן ארנק דיגיטאלי מאושר, כמוהם כאבדן או גניבת הרכיב החיוני בכרטיס. הוספת כרטיס מאושר לארנק דיגיטאלי מאושר ללא הסכמת מחזיק הכרטיס, וכן שימוש לרעה בכרטיס מאושר באמצעות ארנק דיגיטלי מאושר, כמוהם כשימוש לרעה בכרטיס.
 7. קביעת מטבע עיקרי ומטבע חוץ
  1. הכרטיס תקף עד למועד שצוין עליו או עד לביטולו. החברה תהא רשאית להנפיק ללקוח מעת לעת כרטיס שיחליף כלבעת הגשת הבקשה ובכל עת כל עוד הכרטיס תקף, מחזיק הכרטיס יידרש לקבוע ויוכל לשנות מעת לעת את המטבע העיקרי של הכרטיס – שקל או דולר ארה"ב או יורו (להלן: "המטבע העיקרי").
  2. הכרטיס אפשר ויהיה טעון הן בשקלים, הן בדולר ארה"ב והן ביורו, אולם, עסקה בכרטיס לא תאושר אלא אם טעון בכרטיס סכום מספיק במטבע העיקרי שנקבע על ידי מחזיק הכרטיס. כלומר, לצורך הדוגמא, מקום בו מחזיק הכרטיס קבע שהמטבע העיקרי בכרטיס הוא שקל, ובכרטיס טעון סכום ביורו בלבד, גם אם תתבצע בכרטיס עסקה ביורו, העסקה לא תאושר.
  3. היה המטבע העיקרי בכרטיס שקל:
   1. בוצעה בכרטיס עסקה בשקלים - יחויב הכרטיס בשקלים;
   2. בוצעה בכרטיס עסקה בדולר ארה"ב - יחויב הכרטיס בשקלים לפי שער ההמרה הנהוג בחברה באותו המועד;
   3. בוצעה בכרטיס עסקה שלא בשקלים ולא בדולר ארה"ב - יחויב הכרטיס בשקלים לפי השער הנהוג בארגון הבינלאומי.
  4. היה המטבע העיקרי בכרטיס דולר ארה"ב:
   1. בוצעה בכרטיס עסקה בדולר ארה"ב - יחויב הכרטיס בדולר ארה"ב;
   2. בוצעה בכרטיס עסקה בשקלים - יחויב הכרטיס בדולר ארה"ב לפי שער ההמרה הנהוג בחברה באותו המועד;
   3. בוצעה בכרטיס עסקה שלא בשקלים ולא בדולר ארה"ב - יומר סכום העסקה לשקלים לפי השער הנהוג בארגון הבינלאומי ומשקלים לדולר ארה"ב לפי שער ההמרה הנהוג בחברה באותו המועד.
  5. היה המטבע העיקרי בכרטיס יורו:
   1. בוצעה בכרטיס עסקה ביורו - יחויב הכרטיס ביורו;
   2. בוצעה בכרטיס עסקה בשקלים או בדולר ארה"ב - יחויב הכרטיס ביורו לפי שער ההמרה הנהוג בחברה באותו המועד;
   3. בוצעה בכרטיס עסקה שלא בשקלים, לא בדולר ארה"ב ולא ביורו - יומר סכום העסקה לשקלים לפי השער הנהוג בארגון הבינלאומי ומשקלים ליורו לפי שער ההמרה הנהוג בחברה באותו המועד.
  6. על עסקאות במטבע חוץ ו/או בחו"ל (לרבות ברשת האינטרנט בבית עסק בחו"ל, תחול עמלה בהתאם לתעריפון.
 8. אחריות לשימוש לרעה:
  1. הלקוח יודיע לחברה על אבדן הכרטיס, גניבתו או השחתתו וכן על כל שימוש לרעה בכרטיס. בהודעה לחברה ימסור הלקוח את הפרטים שיידרש על נסיבות האבדן, הגניבה או השימוש לרעה ואת פרטי העסקאות שלא בוצעו על ידו וכן ישתף פעולה עם החברה וימסור לה כל מידע, שלם ונכון המצוי בידיו בקשר לכך.
  2. אחריות הלקוח לשימוש לרעה קבועה בחוק שירותי תשלום.
 9. אחריות לנזק:
  1. במקרה שייגרם לחברה נזק, הפסד ו/או הוצאה כלשהי בקשר עם שימוש הלקוח בכרטיס שלא על פי הסכם זה ו/או הוראות כל דין, ישפה ו/או יפצה הלקוח את החברה מיד עם דרישתה הראשונה, בסכומי נזק, ההפסד ו/או ההוצאה.
 10. הפרות:
  1. מבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן החברה תהיה רשאית על-פי שיקול דעתה, לנקוט באחת או יותר מהפעולות הבאות: (א) לבטל את תוקף הכרטיס; (ב) לחסום ו/או להשעות את אפשרות השימוש בכרטיס (וזאת מבלי לגרוע מהוראות סעיף ‎4.2 לעיל):
   1. אם הלקוח הפרה הוראה כלשהי מהוראות הסכם זה ו/או כל הסכם אחר בין החברה לבין הלקוח שלא תוקנו תוך 10 ימים.
   2. אם הלקוח יפר הפרה יסודית של הוראה כלשהי מהוראות הסכם זה.
   3. במקרה של לקוח שהינו תאגיד: אם קיבל החלטה בדבר שינוי מבנה או חל בו שינוי בבעלות או בשליטה או קיבל החלטת פירוק מרצון.
   4. אם הלקוח יפסיק לפרוע את חובותיו ו/או לנהל את עסקיו.
   5. במקרה של מוות, הכרזת פסלות, מינוי אפוטרופוס או מאסר של הלקוח.
   6. אם יינתן נגד הלקוח צו פירוק או צו פשיטת רגל או יינתן צו להקפאת הליכים, ו/או אם יינתן צו כינוס נכסים ו/או ימונה כונס נכסים ו/או נאמן ו/או מנהל מיוחד ו/או מפרק ו/או כל בעל תפקיד דומה ו/או יאושרו הצעה או הסדר חוב בין הלקוח לבין נושיו או סוג מסוים שלהם ו/או ייפתחו הליכי שיקום על ידי הלקוח ו/או יינתן צו לשיקומו הכלכלי ו/או יינתן צו להפעלת הלקוח לשם שיקומו הכלכלי (לרבות הפעלתו הזמנית) ו/או יינתן צו לפתיחת הליכים נגד הלקוח ו/או יגובש נגד הלקוח הסדר תשלומים מוסכם ו/או הסדר שאושר בידי הנושים ורשם ההוצאה לפועל ו/או יינתן נגד הלקוח כל צו אחר דומה בהתאם לחוק חדלות פירעון.
   7. אם יתברר כי הלקוח הינו לקוח מוגבל, בהתאם לחוק שיקים ללא כיסוי או אם התברר כי נשלחה לו התראה בהתאם לחוק האמור.
   8. אם חל שינוי לרעה בכושר הפירעון של הלקוח בהתאם לשקול דעתה של החברה ו/או בהתקיים נסיבות אחרות אשר מסכנות את יכולת הגביה של החברה ו/או העלולות לפגוע ביכולתו הכספית של הלקוח לעמוד באחת או יותר מהתחייבויותיו על-פי הסכם זה.
   9. אם הוגבלה זכותו של הלקוח לעשות שימוש באמצעי תשלום על-ידי רשות מוסמכת.
   10. בכל מקרה אחר המותר על-פי כל דין.
   11. הלקוח מתחייב להודיע לחברה מיד עם היוודע לו על קרות מקרה כלשהו מהמנויים לעיל.

 11. הוראות לעניין משיכת מזומן:

  האמור להלן יחול רק לגבי כרטיס שהחברה אישרה לעשות בו שימוש של משיכת מזומן:

  1. שימוש בכרטיס באמצעות ATM יעשה בהתאם להוראות הסכם זה וההנחיות ו/או מגבלות שימוש ככל שיפורסמו על-ידי החברה ו/או יפורסמו בשלט על-גבי אותו המכשיר, או בצידו, או על גבי מסך המכשיר.
  2. לשם שימוש בכרטיס באמצעות מכשירים ממוכנים, יימסר ללקוח מספר ו/או קוד סודי ("מספר סודי").
  3. חיוב הכרטיס בגין השימוש במכשירים ממוכנים יכול שייעשה מיד עם השימוש כאמור או בתוך מספר ימים לאחריו, וזאת בהתאם לנוהלי החברה כפי שיהיו מעת לעת ואפשר שיהיה כפוף לעמלה הן על ידי מפעיל ה-ATM והן על ידי החברה בהתאם לתעריפון.
  4. על משיכת מזומן במטבע שאינו טעון בכרטיס יחולו שערי ההמרה.
  5. משיכת מזומן תוכל גם להתבצע בסניפי החברה ו/או בבתי עסק אשר אושרו על ידי החברה.
 12. מדיניות הפרטיות ומידע פרסומי:
  1. מסמך מדיניות הגנת הפרטיות, נועד לשתף את הלקוח במידע שהחברה אוספת, משתמשת ומשתפת וכן היבטים נלווים נוספים. המדיניות הזו נוגעת לכלל השירותים והפעילויות של החברה ולערוצי התקשורת עם הלקוח באינטרנט, בטלפון, בדואר רגיל ואלקטרוני, במסרונים, בשיחות פנים אל פנים ועוד.
  2. אם, לאחר שהלקוח קרא את המדיניות, מצא שהיא איננה תואמת את השקפתו או רצונותיו, עליו להימנע מלהשתמש בשירותי החברה ומלמסור לחברה מידע אודותיו.
  3. מדיניות הגנת הפרטיות מהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה ועשויים לחלול בה שינויים מעת לעת אשר יפורסמו על ידי החברה בערוצים הדיגיטליים. המשך השימוש של הלקוח בשירותים לאחר שהחברה פרסמה את העדכון למדיניות הפרטיות מעיד על הסכמתו למדיניות המעודכנת. אם הלקוח אינו מסכים למדיניות המעודכנת, הלקוח יוכל לסיים את השימוש שלו בשירותים.
  4. בכפוף לבקשת הלקוח בבקשה או בכל בקשה מאוחרת יותר של הלקוח, הלקוח מסכים לקבל מהחברה ו/או מי מטעמה דברי פרסומת אשר ישוגרו אליו באמצעות פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטי, הודעה אלקטרונית, הודעת מסר קצר (SMS) או בכל אמצעי תקשורת אחר. הלקוח יהיה רשאי להפסיק בכל עת את קבלת המידע הפרסומי באמצעות משלוח הודעה לחברה.
 13. התעריפון:
  1. מבלי לגרוע מכלליות האמור בהסכם זה, החברה תהיה רשאית מעת לעת לחייב את הלקוח בעמלות שיקבעו על ידה כמפורט בתעריפון כפי שיעודכן מעת לעת.
 14. שונות:
  1. ספרי החברה וחשבונותיה יהיו נאמנים על הלקוח וישמשו כהוכחה לכאורה וראיה קבילה להוכחת אמיתות תוכנם וכל פרטיהם.
  2. כל הסכמה, ארכה, ויתור, הנחה, שתיקה, מתן זכות כלשהי ללקוח מעבר לזכויותיו על-פי זה לא יחשבו כוויתור מצד החברה על זכות כלשהי, לא יהוו תקדים, לא יחייבו את החברה ולא יהוו שינוי של הסכם זה.
  3. החברה רשאית להעביר, להמחות (בין על דרך השעבוד ובין על דרך המכר), למשכן ו/או לשעבד את זכויותיה, חובותיה ו/או התחייבויותיה (או כל חלק מהן) כלפי הלקוח, לכל צד שלישי שהוא ללא צורך בקבלת אישור הלקוח מראש. הלקוח אינו רשאי להעביר, להמחות (בין על דרך השעבוד ובין על דרך המכר), למשכן ו/או לשעבד את זכויותיו, חובותיו והתחייבויותיו (או כל חלק מהן) כלפי החברה לכל צד שלישי שהוא בלא קבלת אישור החברה לכך בכתב ומראש, וככל שבוצעה העברה ו/או המחאה ו/או שעבוד כאמור על-ידי הלקוח, יהיו אלה בטלים ומבוטלים.
  4. במקרה שלקוח זכאי להחזר כספי, החברה תהיה רשאית לנכות ו/או לקזז סכום זה מסכומים המגיעים לה מאת הלקוח, לזכות את הכרטיס או לשלם את הסכום בדרך אחרת כפי שתבחר.
  5. לחברה זכויות עכבון, קיזוז ושעבוד בכל עת לגבי כספים המגיעים ללקוח מהחברה, בין מאותה העסקה ובין שאינו מאותה העסקה, בין אם הגיע מועד פירעונם ובין אם לאו, בין קצוב ובין שאינו קצוב, למול סכומים שיגיעו לחברה מהלקוח.
  6. ללקוח לא תהא כל זכות קיזוז, עיכבון או עיכוב בקשר עם כספים המגיעים לו מהחברה מכוח הסכם זה, והוא מוותר מראש ובאופן בלתי חוזר על הזכויות כאמור ויהיה חייב לשלם לחברה, במלואו ובמועדו כל סכום המגיע ממנו לחברה, גם אם באותו מועד החברה חבה לו כל סכום שהוא.
  7. החברה רשאית לשנות מעת לעת את תנאי הסכם זה, לרבות התעריפון. במקרה של שינוי כאמור הלקוח יהיה רשאי להביא הסכם זה לקיצו לאלתר על-ידי מתן הודעה לחברה.
  8. הסכם זה איננו הסכם לטובת צד ג', וכל צד שלישי שהוא לא יהיה רשאי להסתמך על הוראות הסכם זה.
  9. כל הודעה אשר תשלח על-ידי החברה ללקוח, לפי כתובתו בישראל ו/או לפי כתובת הדואר האלקטרוני הנזכרת בבקשה או כפי שתעודכן מעת לעת אצל החברה בהתאם לאמור להלן (להלן: "כתובת הלקוח") תיחשב כאילו נתקבלה על-ידי הלקוח בחלוף שלושה ימים ממועד משלוחה אם נשלחה בדואר ישראל ובמועד משלוחה אם נשלחה בדואר אלקטרוני, למעט הודעות שעל-פי חוק שירותי תשלום ו/או על פי כל דין אחר, אשר נקבע לגביהם אחרת לעניין זה.
  10. הלקוח מתחייב להודיע לחברה על כל השינויים שיחולו בפרטיו המפורטים בבקשה, סמוך לאחר התרחשותם, והוא יישא בכל הנזקים במקרה של אי הודעה כאמור.
  11. הצדדים מקנים בזאת סמכות שיפוט מקומית ייחודית, בכל התדיינות הקשורה ליחסים שבין הלקוח והחברה, לבית המשפט המוסמך במחוז תל-אביב יפו. על הסכם זה ועל היחסים בין הצדדים יחול הדין של מדינת ישראל.
 15. ויתור של עסק על הגנות שונות מכוח חוק שירותי תשלום
  1. על אף כל האמור בהסכם זה, היה הלקוח עסק שמחזור המכירות השנתי שלו עולה על 30 מיליון שקלים חדשים או על סכום אחר שייקבע מעת לעת לפי סעיף 51(ב) לחוק שירותי תשלום, לא יחולו ביחס לאותו לקוח, והלקוח לא יהיה זכאי, לזכויות ולהגנות המוקנות ללקוח, על פי הוראות סעיפים 14(א), 19 ופרק ו' לחוק שירותי תשלום. לעניין זה, "מחזור מכירות שנתי" – סכום התקבולים מכל מקור וסוג של הלקוח, שהתקבל בשנת הכספים הקודמת, בהתאם לדו"ח הכספי השנתי של הלקוח שנערך לגבי אותה שנה, ואם לא נערך דו"ח כספי שנתי כאמור, ייקבע מחזור המכירות השנתי כאמור בהתאם לנהלים ולכללים הנהוגים ומקובלים או כפי שיהיו נהוגים ומקובלים מפעם בפעם ובכל עת אצל החברה.
  2. בהתאם לאמור לעיל, היה הלקוח עסק כמשמעותו לעיל, לא יהיה מוגן הלקוח לפי הוראות הסעיפים הבאים לחוק שירותי תשלום, וזאת על אף שייתכן שהגנות אלו היו עומדות ללקוח אילולא הוויתור הנזכר לעיל:
   1. סעיף 14(א) לחוק שירותי תשלום, אשר קובע כי החברה תעביר את מלוא הכספים שלגביהם ניתנה הוראת תשלום ולא תנכה מהם עמלה או כל חיוב אחר;
   2. סעיף 19 לחוק שירותי תשלום, אשר מגדיר את האחריות המוטלת על החברה בביצוע פעולת תשלום, וקובע, בין היתר, את:
    1. אחריות החברה כלפי הלקוח לביצוע הוראת תשלום במדויק עד קבלת הכספים המועברים במסגרת הוראת התשלום אצל סולק העסקה;
    2. אחריות נותן שירותי תשלום כלפי לקוח בעניין פגם בביצוע פעולת תשלום - בירורו ותיקונו;
    3. אחריות נותן שירותי תשלום כלפי לקוח לפיצוי או שיפוי בשל נזק או הוצאה שנגרמו ללקוח בשל פגם כאמור.
   3. סעיף 20 לחוק שירותי תשלום אשר קובע הוראות בעניין חבות בנפרד של נותני שירותי תשלום, בקיום החיובים האמורים בס' 19 לחוק, ביחס לכל פעולת תשלום.
   4. סעיף 24 לחוק שירותי תשלום, אשר מגביל את אחריות הלקוח במקרה של גניבה או אבדן של רכיב חיוני באמצעי תשלום, כהגדרתו בחוק שירותי תשלום, או במקרה של שימוש לרעה באמצעי תשלום בידי מי שאינו זכאי לכך, וזאת, תחת התנאים המפורטים בחוק שירותי תשלום, עד לסכום של 450 ש"ח או סכום פעולות התשלום שבוצעו בפועל תוך כדי השימוש לרעה, לפי הנמוך.
   5. סעיף 25 לחוק שירותי תשלום אשר מגביל את אחריות הלקוח בגין שימוש לרעה שנעשה באמצעי תשלום בתקופת הקפאת אמצעי התשלום, או לאחר סיום חוזה שירותי התשלום או החזרת אמצעי התשלום לרשותה של החברה.
   6. סעיף 26 לחוק שירותי תשלום, אשר מסייג את הגבלת האחריות בשל שימוש לרעה באמצעי תשלום למקרה בו פעל הלקוח בכוונת מרמה.
   7. סעיף 27 לחוק שירותי תשלום, אשר מורה לחברה להשיב ללקוח סכומים בהם חויב בשל שימוש לרעה באמצעי לתשלום, מעבר לסכומים הקבועים במגבלת האחריות.
   8. סעיף 28 לחוק שירותי תשלום, אשר מורה לחברה להשיב ללקוח את ההפרש בין הסכום בו חויב בפעולת תשלום שבוצעה על פי הוראה שניתנה באמצעות בית העסק, לבין הסכום שעליו הודיע הלקוח כי התחייב בו, וזאת במקרה של הגדלה בלא הרשאה של סכום החיוב.
   9. סעיף 29 לחוק שירותי תשלום, אשר מורה לחברה להשיב ללקוח סכום חיוב או הפרש בין סכום חיוב בלא הרשאה לבין הסכום בו התחייב לקוח, וזאת במקרה בו חויב הלקוח בשל פעולת תשלום במסמך חסר, ולאחר מתן הודעת הלקוח כי לא הוא ביצע את פעולת התשלום או כי הסכום לחיוב הוגדל בלא הרשאת הלקוח.
   10. סעיף 30 לחוק שירותי תשלום, אשר קובע כי פטור או הגבלת הלקוח מהאחריות בשל שימוש לרעה באמצעי תשלום, לא יהיה מותנה במסירת פרטים לחברה על נסיבות גניבה או אבדן של רכיב חיוני באמצעי תשלום, כהגדרתו בחוק שירותי תשלום, או במקרה של שימוש לרעה באמצעי תשלום בידי מי שאינו זכאי לכך.
   11. סעיף 31 לחוק שירותי תשלום, אשר קובע כי לא תחול על הלקוח כל אחריות בשל שימוש לרעה באמצעי תשלום למעט האחריות המפורטת בפרק ו' לחוק שירותי תשלום.
פרטי הקשר שלך נשלחו בהצלחה

STB Union handles cookies to personalize services and make the website more user-friendly.

Message was sent successfully.
Failed to send message.